VIAC

Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný
obstarávateľ”)
Športový klub Odeva Lipany
Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
_______________________________________________________________________________
Záujemcovia
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Lipany
– / – 1/VO/2020 PhDr. Križalkovič / 0905 495 517 27. februára 2020
Mgr. Kovalík / 0907 29 09 09
Vec
Výzva na predkladanie ponúk
Športový klub Odeva Lipany so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany ako verejný
obstarávateľ Vás vyzýva v prieskume trhu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) na predloženie ponuky na predmet zákazky „Zlepšenie stavu športovo-technického
vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Osoba podľa § 8 ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Športový klub Odeva Lipany
Sídlo: Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca V zastúpení: PhDr. Jozef Križalkovič, prezident, Pavol Šuhaj, člen
výkonného výboru
IČO: 37 795 953
DIČ: 2021651896
Tel.: 0905 495 517
E-mail: jozef.krizalkovic@lipany.sk
WEB: https://skodevalipany.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík – osoba vykonávajúca proces VO
Tel.: 0907 290 909
E-mail: mirokov.orim@gmail.com
2. Kompletné súťažné podklady vrátane príloh k výzve na predkladanie ponúk sú
dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://skodevalipany.sk/.
3. Predmet obstarávania:
Predmet zákazky: „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov –
nákup športovej výbavy“.
Zákazka na dodanie tovaru: „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy“
Strana 2 z 4
Stručný opis zákazky: Premetom zákazky je nákup a dodanie športovej výbavy projektu
Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov obstaranie pre Športový klub
Odeva Lipany, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany vrátane dopravy na miesto dodania podľa
pokynov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovarov s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
1. Dresy – 52 sád:
– futbalové dresy (sada) obsahuje tričko, trenírky, štulpne farebne a materiálovo
zladené,
– dres – krátky rukáv (brankár – dlhý rukáv) s digitálnou potlačou loga, názvu klubu a
čísla, materiál – 100% polyester, min. 140g/m2, čistiaci pásik, golier typu „V“, farba:
zelená/biela, resp. červená/biela, digitálna potlač dresu: logo klubu – ľavá strana prsia,
chrbát hore: názov klubu – ODEVA a veľké číslo
– trenírky: s potlačou čísla na pravej nohe, s elastickou šnúrkou
– štulpne: materiál polyester, elastan
– veľkosťou určené pre mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast,
– mladší žiaci: brankár – 2 sady, ostatní hráči – 15 sád,
– starší žiaci: brankár – 2 sady, ostatní hráči – 15 sád,
– mladší dorast: brankár – 2 sady, ostatní hráči – 16 sád
2. Rozlišovacie vesty – 20 ks, určené pre tréningy, farba: 10 ks zelené, 10 ks červené,
veľkosťou určené pre mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast
3. Lopty – 20 ks, futbalové zápasové, veľkosť č. 5
4. Siete – 4 ks, futbalové siete, hrúbka vlákna min. 3 – 4 mm, šírka: 7,50 m, výška 2,50 m
5. Teplákové súpravy – 20 ks, určené pre starší dorast, materiál polyester
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou
(ekvivalentom). Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk alebo v cenovej špecifikácii tovarov
objaví akýkoľvek odkaz alebo údaj na konkrétnu značku, obchodný názov alebo typ (názov
výrobku /tovaru/, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však
musí obsahovať minimálne požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované
(umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami).
V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač uvedie priamo
do cenovej špecifikácii tovarov (príloha výzvy a farebne ich vyznačí).
4. Postup obstarávania:
Prieskum trhu na dodanie tovaru.
5. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR (Podprogram č. 4: Nákup
športovej výbavy) a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a preddavky.
6. Rozdelenie plnenia zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet
zákazky.
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Športový klub Odeva Lipany, Krivianska 557/1,
082 71 Lipany.
Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky. Objednávka
bude zaslaná úspešnému uchádzačovi v deň jej vyhotovenia.
Zákazka na dodanie tovaru: „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy“
Strana 3 z 4
8. Obsah ponuky:
Ponuka bude obsahovať:
• cenovú špecifikáciu tovaru – rozpočet v tlačenej forme (Príloha č. 1),
• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2).
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu
zákazky vrátane dopravy na miesto dodania.
9. Pokyny k predloženiu ponuky:
Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa,
osobne alebo emailom.
Uchádzač predloží ponuku v prípade doručenia prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením heslom
súťaže „Nákup športovej výbavy – ŠK Odeva Lipany“.
Na obálke bude zároveň uvedené označenie uchádzača a verejného obstarávateľa.
Miesto predkladania ponúk: Športový klub Odeva Lipany, Kpt. Nálepku 9, 082 71 Lipany.
V prípade doručenia ponuky prostredníctvom emailu uchádzač zašle ponuku na emailovú
adresu jozef.krizalkovic@lipany.sk, pričom do predmetu správy uvedie „Ponuka –
neotvárať – Nákup športovej výbavy – ŠK Odeva Lipany“.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR, ktorá
bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“. V takomto
prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná za celkovú
cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase plnenia zákazky
platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH).
10. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky je potrebné predložiť do 06.03.2020 do 15:00 hod.
11. Termín otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.03.2020 o 16:30 hod.
v Športovom klube Odeva Lipany, Kpt. Nálepku 9, 082 71 Lipany, v kancelárii prezidenta.
Otváranie ponúk je neverejné.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.
Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný
obstarávateľ takúto ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného
obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
13. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 13.03.2020.
Zákazka na dodanie tovaru: „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy“
Strana 4 z 4
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• V prípade, že v prieskume trhu na vyššie uvedený predmet zákazky bude cena nižšia ako
5 000,00 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria
najnižšej predloženej ceny s DPH v súlade s bodom 12. tejto výzvy. Uchádzačovi, ktorý
predloží ponuku s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vystaví objednávku v lehote
viazanosti ponúk.
S pozdravom
PhDr. Jozef Križalkovič Pavol Šuhaj
prezident manažér
Prílohy:
1. Cenová špecifikácia tovarov
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha č. 1 – cenová špecifikácia tovarov
Názov predmetu zákazky:
“Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy”
Por. č. Názov položky tovaru (špecifikácia)  MJ Množstvo Jednotková cena                  za položku (v EUR                 bez DPH)1 /                      v prípade neplatcu DPH konečná cena1 Celková cena                     za položku                           (v EUR bez DPH) /           v prípade neplatcu DPH konečná cena
1 Dresy (sada) obsahuje tričko, trenírky, štulpne. Určené pre mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast sada 52 0,00 € 0,00 €
2 Rozlišovacie vesty – určené pre trénigy mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast ks 20 0,00 € 0,00 €
3 Lopty – futbalové zápasové ks 20 0,00 € 0,00 €
4 Siete – futbalové ks 4 0,00 € 0,00 €
5 Teplákové súpravy – určené pre starší dorast ks 20 0,00 € 0,00 €
Cena spolu za predmet zákazky             bez DPH v EUR/v prípade neplatcu DPH konečná cena: 0,00 €
Hodnota DPH 20 % v EUR2: 0,00 €
Cena spolu za predmet zákazky                          s DPH v EUR2: 0,00 €
Vyhlasujeme, že vyššie uvedené položky tovarov spĺňajú všetky požadované parametre a požiadavky.
Sme**/Nie sme** platcom DPH. (**Nehodiace sa prečiarknuť alebo odstrániť!)
V ………………………………………. dňa: ……………………..
Meno a priezvisko oprávnenej osoby: …………………………..
                             …………………………………………………
                                    Odtlačok pečiatky a podpis/y
Pozn.: 1 Jednotková cena za položku zahŕňa všetky náklady vrátane dopravy na miesto dodania.
           2 V prípade neplatcu DPH uchádzač riadky Hodnota DPH 20 % v EUR a Cena spolu za predmet zákazky s DPH v EUR
             nevyplňuje a automaticky (na základe vzorcov) vypočítané hodnoty odstráni.

Verejný obstarávateľ: Športový klub Odeva Lipany

Krivianska 557/1, 082 71  Lipany

Predmet zákazky:  „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup

                                športovej výbavy

Identifikačné údaje uchádzača:

–    názov (obchodné meno): ………………………………………………………………………………………………………..

–    adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ……………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–    IČO: ………………………..

–    DIČ: ………………………..

–    IČ DPH: ………………………..

–    Kontaktná osoba:………………………………

–    Tel. č.: ………………………………

–    Email: …………………………………………………………

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

na vyhodnotenie ponúk v prieskume trhu

 

Cena bez DPH                   za celý predmet zákazky: …………………………………. EUR

slovom: ……………………………………………………….

Hodnota DPH 20 %:

…………………………………. EUR

slovom: ……………………………………………………….

Cena s DPH za celý predmet zákazky /                 v prípade neplatcu DPH celková konečná cena za celý predmet zákazky[1]:  

…………………………………. EUR

 

 

slovom: ……………………………………………………….

 

Uchádzač je/nie je[2] platcom DPH.

V …………………………….. dňa: ……………………

………………………………………………………..

Meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis[3]

[1]  V prípade neplatcu DPH uchádzač uvedie konečnú celkovú cenu za celý predmet zákazky a cenu bez DPH  

   za celý predmet zákazky a hodnotu DPH 20 % nevyplňuje.

[2]  Nehodiace sa prečiarknuť, alebo odstrániť!

[3] Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Prinášame aj niekoľko videí zo zaujímavých zápasov nášho klubu z roku 2017.

A niečo z histórie…